Oferta mobilități ERASMUS+

 

            Vă aducem la cunoștință lansarea selecției pentru stagii de studiu și practică în cadrul programului Erasmus+, destinate studenților înmatriculați la programele de studii universitare de master de cercetare sau doctorat din cadrul Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul. Mobilitățile se vor desfășura în primul semestru al anului universitar 2020 – 2021, în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus la nivel național și european.

Cuantumul pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de:

 • 520 EUR/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 470 EUR/lună pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polinia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

 

În cazul mobilităților de practică, sumelor de mai sus li se adaugă 200 EUR/lună.

Durata unei mobilități de studiu corespunde cu durata semestrului de la universitatea gazdă (inclusiv prima sesiune de examene), iar durata unei mobilități de practică finanțate de ANIMV este de 2 luni.

 

Candidații pentru mobilitățile de studiu și practică trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • să aibă cetățenie română și să fie înmatriculați ca studenți ai ANIMV la unul din programele de studii universitare de master de cercetare sau doctorat;
 • să fi promovat toate formele de verificare planificate anterior înscrierii la procesul de selecție;
 • să aibă media generală de studii la momentul selecției minim 7;
 • să nu fie înregistrați cu abateri disciplinare în ultimele 6 luni;
 • să aibă achitate toate obligațiile financiare, în cazul studenților cu taxă;
 • să cunoască o limbă străină, nivel minim B1. Pentru îndeplinirea acestui criteriu candidații, fie vor depune la dosar un certificat cu recunoaștere internațională/atestat, fie vor susține o testare lingvistică;
 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali pot participa numai la selecțiile pentru stagii care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • studenții din anul I pot participa indiferent de momentul selecției;
 • doctoranzii cu fecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezelor de doctorat pot participa la selecție.

 

Nu pot participa la selecție:

 • studenții și doctoranzii în ani terminali, dacă selecția are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfășoare stagiul Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii baneficiari ai unei burse din fonduri europene;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanțare europeană;
 • studenții înmatriculați la alte instituții de învățământ superior și neînmatriculați la zi în Academia Națională de Informații Mihai Viteazul;
 • studenții cu abateri disciplinare în ultimele 6 luni.

 

Pentru înscrierea la selecția pentru mobilități de studiu/practică, candidații vor trimite la adresa [email protected], până la data de 26.06.2020, următoarele documente, în format electronic:

 • cerere de înscriere la concursul de selecție aprobată de către Decanul Facultății/Directorul Școlii Doctorale;
 • scrisoare de intenție/motivație (1 pagină);
 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • copie după actul de identitate;
 • atestat/certificat care atestă un nivel de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională de minim B1, dacă este cazul;
 • situația școlară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovate (copii după foaia matricolă și diploma obținută la nivel licență și master, după caz);
 • extrasul din foaia matricolă de la nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției nu va fi solicitat de către candidat, ci va fi eliberat de Secretariatul ANIMV și anexat la dosar.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Calendarul selecției pentru mobilitățile de studiu și practică Erasmus+ semestrul II, anul universitar 2019-2020

Perioada/Data Activitatea
11 iunie 2020 Întâlnire de informare cu studenții interesați să participe la selecție
15-26 iunie 2020 Depunerea dosarelor de candidatură, în format electronic, pe adresa de email [email protected]
29 iunie 2020 Interviul pentru selecția participanților
30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor selecției
30 iunie – 1 iulie 2020 Depunerea și soluționarea contestațiilor
2 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale și transmiterea acestora spre aprobarea Consiliului de Administrație al ANI MV
6 iulie 2020 Întâlnire de informare cu studenții selectați pentru mobilități Erasmus+

 

Ședințele de informare și instruire cu privire la accesarea mobilităților de studiu și practică Erasmus+ se vor ține în data de 11.06.2020, prin intermediul platformei Google Meet, conform programării de mai jos:

13.00 – 13.40: anii I și II MICT

13.40 – 14.20: anii I și II MISN

14.20 – 15.00: anii I și II RISI

15.00 – 15.40: anii I, II și III Școala Doctorală

 

Cereri pentru înscriere:

Cerere înscriere stagii de practică

Cerere înscriere stagii de studiu

Cerere înscriere stagii de practică – rector

Cerere înscriere stagii de studiu – rector

 

 ERASMUS+