ANIMV a fondat Departamentul de Învăţământ la Distanţă pentru a dezvolta programe de LifeLong Learning adresate angajaților Servicului Român de Informații și pentru a răspunde într-o manieră flexibilă și eficientă necesităților de formare continuă a acestora.

Departamentul este unul dintre instrumentele de creștere a unei resurse umane înalt calificată și conectată la elementul cheie al societăţii moderne: cunoașterea. Departamentul oferă suportul informaţional, tehnologic și metodic necesar furnizorilor de conţinuturi (structurile din Serviciu, interesate în pregătirea sistematică și intensivă a personalului din subordine), alături de asistenţa tehnică, prin sistemul de e-learning.

O parte dintre avantajele e-learning de care acum beneficiază cadrele SRI, sunt:

 • cursurile se accesează cu ușurință din biroul propriu, în orice perioadă de timp dorită;
 • cursurile se parcurg într-un mod plăcut și atractiv, având multe elemente de interactivitate;
 • posibilitatea de autoevaluare, folosind quiz-uri;
 • program de învăţare centrat pe cursant ce favorizează comunicarea deschisă și creativă;
 • metodă eficientă și rapidă de informare;
 • cheltuieli reduse privind taxa de participare, transport și cazare;
 • modelul pedagogic bazat pe acumulare de cunoștinţe prin activităţi practice;
 • acumularea de cunoștinţe se realizează prin modele de învăţare moderne;
 • evaluarea oferă precizie și obiectivitate.

 

Platforma de e-learning a Animv

 

Departamentul de Învăţământ la Distanţă s-a dezvoltat prin proiectele susţinute din fonduri europene prin programele operaţionale Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) și Creșterea Competitivităţii Economice (POSCCE), care s-au derulat în ANIMV în perioada 2010-2013.

Dotarea cu infrastructură informaţională la cele mai înalte standarde asigură toate premisele implementării eficiente a unui sistem e-learning performant și eficient care acoperă cerinţele educaţionale ale Serviciului în domeniul formării continue.

Prin Departamentul de Învățământ la distanță, SRI își îndeplinește următoarele obiective:

 • eficientizarea formării continue;
 • diversificarea programelor de educaţie a ANIMV;
 • facilitarea accesului oricărui angajat SRI la procesul de învăţământ.
 • standarde comune de pregătire pentru beneficiarii ANIMV;
 • reducerea costurilor de instruire a personalului SRI.

 

English for Special Purposes – Intelligence studies

Programul de pregătire ,,English for Special Purposes (ESP) – Intelligence studies” este dedicat cunoscătorilor de limbă engleză – nivel mediu, care doresc să se specializeze în limbajul specific studiilor de securitate și intelligence.
Programul este format dintr-un număr de 10 teme care surprind, într-o manieră modernă și flexibilă, aspectele specifice limbajului de intelligence, precum recrutare, riscuri și amenințări, terorism și antiterorism, spionaj și contraspionaj, educație de securitate etc. Lecțiile sunt orientate spre dezvoltarea competențelor lingvistice asociate domeniului intelligence, fiind dublate de bateriile de teste care vizează aspectele gramaticale specifice nivelului de cunoaștere a limbii engleze necesar accesării cursului (conform grilei europene de autoevaluare).

Obiectivele cursului

• Corectarea și perfecţionarea deprinderilor gramaticale și lexicale adecvate nivelului de cunoaştere avansată
• Perfecţionarea capacităţii de exprimare în limba engleză – scris și oral
• Dezvoltarea aptitudinilor necesare traducerii textelor scrise și vorbite, de dificultate ridicată, în limbajele de specialitate
• Lărgirea cunoştinţelor necesare înţelegerii activității de intelligence anglofone
• Consolidarea deprinderilor de a înţelege conversaţii orale pe registre diferite (ştiinţific, literar, argotic)
• Dezvoltarea şi consolidarea tehnicilor de traducere şi retroversiune a textelor cu grad de dificultate ridicat
• Consolidarea deprinderilor de redactare a eseurilor și lucrărilor de cercetare de specialitate
• Îmbogăţirea limbajului de specialitate

Securitatea și protecția informațiilor clasificate

Activitatea din cadrul Serviciului Român de Informații, parte componentă a Sistemului de Apărare, Ordine publică și Siguranță Națională, se desfășoară, preponderent, prin folosirea informațiilor de securitate națională, informații ,,secrete”, ce se supun standardelor de protecție a informațiilor clasificate. Cel mai important rol al programului ,,Securitatea și protecţia informaţiilor clasificate” este pregătirea constantă a personalului ce gestionează informații clasificate, ce se constituie în parte componentă a educației de securitate.
Programul oferă cunoașterea necesară gestionării corecte a informațiilor secrete de stat și a protecției unitare a acestora. În aceeași măsură, oferă cursantului informațiile necesare pentru cunoașterea cadrului legislativ și instituțional privind protecția și securitatea informațiilor secrete de stat și de serviciu, considerate ca fiind informații clasificate. De asemenea, prezintă și dezvoltă toate metodele și procedurile, precum și instrumentele necesare pentru protecția și securitatea informațiilor clasificate în conformitate cu standardele de clasificare naționale, NATO sau ale UE. Programul va aborda și importanța clasificării/declasificării informațiilor și a protecției informației secret de stat, informație vitală pentru asigurarea securității și bunăstării statului de drept.

Obiectivele cursului

• Clarificarea conceptului de informație clasificată în contextul societății informaționale
• Cunoașterea cadrului legislativ de reglementare a protecției informațiilor clasificate
• Cunoașterea cadrului instituțional privind protecția informațiilor clasificate
• Cunoașterea și implementarea metodelor specifice protecției informațiilor clasificate (protecția procedurală, juridică, fizică, a personalului, INFOSEC)
• Dezvoltarea educației de securitate

Căutarea specializată a datelor pe internet

Programul de pregătire ,,Căutarea specializată a datelor pe Internet” prezintă date despre Internet și evoluţia sa, oferă o introducere în lumea motoarelor, metamotoarelor de căutare și directoarelor web, descrie, prin exemplificare, tipurile de motoare de căutare (Google search, Yahoo search, Bing, Exalead, Zuula etc.), specificitatea și modul lor de funcţionare, contribuie la familiarizarea cu mecanismele esenţiale de căutare și operatorii logici, cu scopul deprinderii cunoștinţelor necesare realizării unor căutări specializate în mediul virtual.
Programul de pregătire este adaptat cerințelor moderne de utilizare a Internetului, oferind cadrul pentru:
– specializarea în materie de căutare pe web, cu accent pe identificarea de imagini, fișiere de tip video, și a unor adrese de e-mail, persoane, resurse virtuale (hărţi, bloguri, forumuri, reţele de socializare);
– familiarizarea cu principalele soluţii de anonimizare și identificarea aplicaţiilor optime de ascundere a identităţii sau activităţii derulate în mediul virtual.
– înţelegerea principiilor de funcţionare a resurselor specializate în căutarea de știri, precum și a avantajelor și dezavantajelor acestora

Obiectivele cursului

• Cunoașterea instrumentelor de căutare a datelor de identificare a paginilor web (www.domaintools.com pentru domeniu, www.webhosting.info pentru IP)
• Utilizarea mai multor motoare de căutare (Google, Bing, Yahoo!, Gigablast, Yandex şi Baidu) și a metamotoarelor, precum și cunoașterea aplicaţiilor puse la dispoziţie de acestea (opţiunile Google Maps – pentru căutarea locaţiilor, Google Images – pentru căutarea unor fotografii, Google blogs – pentru căutarea paginilor web personale)
• Asimilarea resurselor de auditare a traficului pe paginile de Internet (cum ar fi Quarkbase, Alexa sau WebSiteTrafficSpy)

Formarea profesională a mentorilor în SRI

În civilizaţia modernă, munca în echipă este extinsă în toate sferele de competenţă, astfel că îndrumarea a devenit o activitate firească, obișnuită, a devenit normă de viaţă. În ultima vreme, o relativ bogată literatură de specialitate, mai ales străină, a fost consacrată de specialiștii activităţii de mentorat, locului și rolului acestuia, competenţelor și calităţilor pedagogice, psihosociologice și manageriale. În acest context, mentoratul este văzut ca un proces a cărui esenţă constă în transmiterea abilităţilor și informaţiilor de la persoane cu pregătire și experienţă superioare către debutanţi sau novici în respectiva circumstanţă.
Programul de pregătire pentru mentori în cadrul Serviciului Român de Informaţii reprezintă un proiect privind formarea tinerilor debutanţi prin educaţie. Proiectul postulează, în forme explicite, analiza de mecanisme psihologice – stări, procese, condiţii, acţiuni, evenimente, contexte, argumente. Programul pe care îl propunem reprezintă nu numai o dezbatere, ci și o provocare a unor noi abordări, în scopul eliminării empiricului din activitatea de îndrumare a tinerilor absolvenţi și al stabilirii, pe baze ştiinţifice, a unui proces de relaţionare în care mentorul să sprijine activ dezvoltarea profesională și personală a acestora, pentru ca, la finalul perioadei, discipolul să obţină performanţe în îndeplinirea atribuţiilor și o minimă experienţă în domeniul de activitate.

Obiectivele cursului

• Dezvoltarea abilităţilor pentru a concepe activităţi specifice pentru fiecare etapă de dezvoltare a unei relaţii de mentorat
• Însușirea unor tehnici de acţiune adaptate situaţiilor concrete
• Dezvoltarea de abilităţi de comunicare și relaţionare cu discipolul pentru facilitarea dezvoltării profesionale a acestuia