CURRICULUM – PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Programul de studii universitare de doctorat asigură obținerea titlului și diplomei de doctor în domeniul de doctorat Informații și Securitate Națională. Programul de studii universitare de doctorat presupune realizarea a minim 180 ECTS și este structurate pe trei componente:

  1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate / sem.1 / max.20 ECTS, cu parcurs comun pentru toți studenții doctoranzi;
  2. Programul individual de cercetare științifică / sem.1-sem.6 / min.140 – max. 180 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare student doctorand;
  3. Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie / sem.1-sem.6 / max. 20 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare student doctorand.

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se axează pe furnizarea de cunoștințe avansate în domeniul „Informații și Securitate Națională”, pe elaborarea și aplicarea de noi dezvoltări teoretice în domeniul profesional al intelligence și al securității naționale, cercetarea acestora prin intermediul analizei critice și interpretării creative, aplicarea principiilor și valorilor eticii cercetării științifice, precum și a metodelor și tehnicilor de cercetare, a instrumentelor științifice de interes pentru domeniul de doctorat.

Discipline științifice obligatoriiECTS
1Etică și integritate academică5
2Metodologia cercetării științifice5
3Studii de intelligence5
4Studii de securitate5

(2) Programul individual de cercetare științifică reprezintă componenta de cercetare a programului de studii universitare de doctorat. El este astfel proiectat în programul de doctorat încât să asigure obținerea competențelor profesionale și transversale specifice cercetării științifice.

Activități de cercetare obligatoriiECTS
1Proiect de cercetare doctorală1×5
2Conferințe de cercetare științifică3×5
3Articole de cercetare științifică4×10
4Referat de cercetare științifică3×20
5Avizare teză de doctorat1×20
Activități de cercetare opționaleECTS
1Conferințe de cercetare științifică2×5
2Articole de cercetare științifică1×10
3Referat de cercetare științifică1×20

(3) Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie reprezintă componenta de dezvoltare personală a absolvenților programului de studii universitare de doctorat. El este proiectat modular și reluat anual, astfel încât să asigure o parcurgere personalizată în vederea dobândirii și consolidării cunoștințelor, aptitudinilor, responsabilităților și autonomiei necesare absolvenților programului de studii universitare de doctorat.

Module complementare opționaleECTS
1Modulul cunoștințe5
2Modulul aptitudini5
3Modulul responsabilități5
4Modulul autonomie5
Programul de studii universitare de doctorat se finalizează cu susținere publică a tezei de doctorat.

CURRICULUM – PROGRAMUL POSTDOCTORAL DE CERCETARE AVANSATĂ

Programul postdoctoral de cercetare avansată asigură obținerea certificatului de absolvire a studiilor postdoctorale în domeniul de doctorat Informații și Securitate Națională. Programul postdoctoral de cercetare avansată presupune realizarea a minim 60 ECTS și este structurate pe două componente:

  1. Programul individual de cercetare științifică avansată / sem.1-sem.2 / min.40 – max. 60 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare cercetător postdoctorat;
  2. Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie / sem.1-sem.2 / max. 20 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare cercetător postdoctorat.

(1) Programul individual de cercetare științifică avansată reprezintă componenta de cercetare a programului postdoctoral de cercetare avansată. El este astfel proiectat în programul postdoctoral de cercetare avansată încât să asigure obținerea competențelor profesionale și transversale specifice cercetării științifice.

Activități de cercetare obligatoriiECTS
1Proiect de cercetare postdoctorală1×5
2Conferințe de cercetare științifică1×5
3Articole de cercetare științifică1×10
4Avizare lucrare științifică de absolvire 1×20
Activități de cercetare opționaleECTS
1Conferințe de cercetare științifică 1×5
2Articole de cercetare științifică1×10
3Referat de cercetare științifică1×20

(2) Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie reprezintă componenta de dezvoltare personală a absolvenților programului postdoctoral de cercetare avansată. El este proiectat modular și reluat anual, astfel încât să asigure o parcurgere personalizată în vederea dobândirii și consolidării cunoștințelor, aptitudinilor, responsabilităților și autonomiei necesare absolvenților programului postdoctoral de cercetare avansată.

Module complementare opționaleECTS
1Modulul cunoștințe5
2Modulul aptitudini5
3Modulul responsabilități5
4Modulul autonomie5
Programul postdoctoral de cercetare avansată se finalizează cu susținere publică a lucrării științifice de absolvire.