Despre ANIMV

Ce programe de studiu oferă ANIMV??

ANIMV organizează studii:

 • universitare de licență în domeniul Științelor militare, informații și ordine publică, dedicate formării ofițerilor de informații pentru nevoile SRI și ale altor beneficiari naționali. Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta de cel mult 23 de ani împliniţi în cursul anului în care se susţine examenul, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale. Specializările sunt: Operațiuni de intelligence (ofițeri de informații operativi) și Studii de securitate și informații (ofițeri de informații analiști).
 • universitare de master profesional în domeniul Informații și securitate națională pentru formarea ofițerilor de informații pentru nevoile SRI. Se adresează absolvenților de studii universitare de licență care își doresc o carieră în SRI. Vă puteți înscrie la acest program chiar dacă nu ați absolvit studii universitare de licență la ANIMV, dar este necesar să îndepliniți celelalte condiții din oferta publică de școlarizare. Specializările sunt: Intelligence și securitate națională (ofițeri de informații operativi) și Analiză de Intelligence (ofițeri de informații analiști).
 • postuniversitare de educație permanentă, program similar ca structură și curriculum programului de masterat profesional și se adresează, în principal, persoanelor absolvente de studii universitare de masterat pe locuri finanțate de la bugetul de stat și care își doresc o carieră în SRI. Specializările sunt: Introducere în activitatea de informații pentru securitatea națională (ofițeri de informații operativi) și Introducere în analiza de studii de intelligence (ofițeri de informații analiști).
 • universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă sunt orientate spre aprofundarea cunoștințelor și formarea competențelor de cercetare științifică sau completarea studiilor de licență. Aceste programe nu presupun încadrarea în SRI ulterior absolvirii.
 • universitare de doctorat și postdoctorat, prin Școala Doctorală Informații și Securitate Națională, Academia organizează și gestionează programe de studii universitare de doctorat și programe postdoctorale de cercetare avansată, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare și cu respectarea cadrului normativ specific SRI.

Ofertele educaționale pentru fiecare dintre aceste categorii pot fi regăsite în secțiunile dedicate.

Licență

Cum pot aplica pe locurile de la ANIMV dedicate altui beneficiar decât SRI?

ANIMV asigură şcolarizarea de ofiţeri de informaţii şi pentru alţi beneficiari din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, la solicitarea acestora.

Candidații trebuie să parcurgă procesul de selecție desfășurat de către instituția beneficiară din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională pe ale cărei locuri alege să candideze și să fie declarat  „APT” de aceasta pentru participarea la concursul de admitere.

Procesul de selecție a candidaților pentru studii universitare de licență la ANIMV pe locurile dedicate altei instituții decât SRI se organizează de către instituția respectivă.

Vă recomandăm să accesați informații privind recrutarea și selecția candidaților, precum și condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească pe site-ul beneficiarului.

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din ANIMV admiterea o pot susține doar candidații care au promovat toate etapele procesului de selecție.

Mă pot înscrie pe locurile de la ANIMV la studii universitare de licență pentru mai mulți beneficiari?

Puteţi alege să vă înscrieţi simultan la mai mulţi beneficiari în vederea parcurgerii procesului de selecţie desfăşurat de către aceştia, însă la momentul depunerii dosarului la concursul de admitere va trebui să optaţi pentru a candida numai pe locurile alocate unui singur beneficiar.

Pot susține de mai multe ori examenul de admitere la studii universitare de licență?

Vă puteţi înscrie la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență organizat de ANIMV de câte ori doriţi, dacă îndepliniţi toate condiţiile de înscriere. Pentru studii universitare de licență trebuie să aveţi cel mult 23 de ani împliniţi în cursul anului în care se susţine examenul.

Pot fi exceptat de la probele de examen dacă am fost olimpic sau am diplome la concursuri naționale/internaționale?

În Oferta publică de școlarizare și în Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din ANIMV, disponibile în secțiunea admitere, veți putea regăsi toate datele necesare înscrierii (modalitatea de depunere a intenției de înscriere), precum și toate etapele de selecție necesar a fi parcurse, inclusiv precizări privind condițiile în care puteți beneficia de dreptul de vă înscriere pe locurile scoase la concurs fără susținerea concursului de admitere (la nivelul Comisiei centrale de admitere), în baza unor diplome/distincții (de nivel international) obținute anterior.

Care sunt probele de concurs pentru admiterea la studii universitare de licență?

Atât pentru specializarea Operaţiuni de Intelligence, cât și pentru specializarea Studii de securitate și informații, sunt două probe de concurs: Proba I: Test de cultură generală; Proba II: Test pentru evaluarea aptitudinilor necesare formării ofiţerilor de informaţii. Modele de teste pentru cele două probe se regăsesc la secțiunea ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, butonul Modele de subiecte (orientativ) – IULIE 2023.

Master

Pot susține de mai multe ori examenul de admitere la studii universitare de masterat profesional?

Vă puteţi înscrie la concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat profesional de câte ori doriţi, dacă ați promovat cu succes procesul de selecție și, în urma ierarhizării, ocupați în clasament un loc de titular pe post, aspect ce va fi validat de către instituție anterior susținerii concursului.
Dacă procesul de selecţie s-a derulat pentru un post de ofiţer operativ sau ofiţer analist, fapt care presupune parcurgerea unui program dedicat de formare a competenţelor anterior debutului în activitate, la finalul procesului, în perioada stabilită de ANIMV şi publicată în oferta de şcolarizare, doar candidaţii care au promovat integral acest proces de selecţie şi care, în urma ierarhizării, ocupă în clasament un loc de titular pe post, susţin examen de admitere pe locurile scoase la concurs.

Ce statut și salariu voi avea pe durata programului de masterat profesional?

Încă din prima zi veți fi ofițer SRI și veți beneficia de un venit lunar net de aproximativ 5500 lei, iar, pe durata pregătirii, aveți cazare gratuită în campusul Academiei. În schimb, vă veți asuma un angajament de a vă desfășura activitatea în instituție o perioadă de 10 ani după finalizarea studiilor.
Studiile universitare de masterat în domeniul fundamental Informații și securitate națională se desfășoară pe o durată de 2 ani/4 semestre, în regim cu frecvență, pe locuri bugetate de stat. Veți începe studiile la 1 octombrie cu un modul de pregătire teoretică care durează 9 luni, după care programul va continua preponderent cu realizarea unor aplicații practice care să simuleze mediul profesional din Serviciu și în cadrul căruia sunt utilizate toate mijloacele de comunicare modernă existente. În Academie veți participa doar la anumite discipline ce necesită interacțiunea față în față, formarea realizându-se modular tip training.

Postuniversitar

Pot susține de mai multe ori examenul de admitere la studii postuniversitare de educație permanentă?

Vă puteţi înscrie la concursul de admitere la programele de studii postuniversitare de educație permanentă de câte ori doriţi, dacă ați promovat cu succes procesul de selecție și, în urma ierarhizării, ocupați în clasament un loc de titular pe post, aspect ce va fi validat de către instituție anterior susținerii consursului.
În situaţia în care procesul de selecţie s-a derulat pentru un post de ofiţer operativ sau ofiţer analist, fapt care presupune parcurgerea unui program dedicat de formare a competenţelor anterior debutului în activitate, la finalul procesului, în perioada stabilită de ANIMV şi publicată în oferta de şcolarizare, doar candidaţii care au promovat integral acest proces de selecţie şi care, în urma ierarhizării, ocupă în clasament un loc de titular pe post, susţin examen de admitere pe locurile scoase la concurs.

Ce statut și salariu voi avea pe durata programului de postuniversitare de educație permanentă?

Încă din prima zi veți fi ofițer SRI și veți beneficia de un venit lunar net de aproximativ 5500 lei, iar, pe durata pregătirii, aveți cazare gratuită în campusul Academiei. În schimb, vă veți asuma un angajament de a vă desfășura activitatea în instituție o perioadă de 10 ani după finalizarea studiilor.
Studiile postuniversitare în domeniul fundamental Informații și securitate națională se desfășoară pe o durată de 1 an și 5 luni / 3 semestre, în regim cu frecvență, pe locuri bugetate de stat. Programul începe în luna ianuarie a fiecărui an, cu un modul de pregătire teoretică care durează 6 luni, după care programul va continua preponderent cu realizarea unor aplicații practice care să simuleze mediul profesional din Serviciu și în cadrul căruia sunt utilizate toate mijloacele de comunicare modernă existentă. În Academie veți participa doar la anumite discipline ce necesită interacțiunea față în față, formarea realizându-se modular tip training.

Licență, Master, Postuniversitar

La finalul cursurilor voi fi încadrat în Serviciul Român de Informaţii?

 • În situația în care sunt finalizate cursurile universitare de licență, absolvenții își vor desfășura activitatea în calitate de ofițeri de informații în conformitate cu specificul fiecărei instituții beneficiare;
 • Odată cu admiterea la cursul universitar de master profesional, cursanții vor deține statutul de ofițer SRI, cu toate drepturile și obligațiile ce rezidă din acesta;
 • Odată cu admiterea la cursul postuniversitar de educație permanentă, cursanții vor deține statutul de ofițer SRI, cu toate drepturile și obligațiile ce rezidă din acesta;
 • Cursurile universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă nu presupun încadrarea în SRI.

Ce criterii de selecție sunt pentru admitere?

Toate detaliile despre criteriile generale de selecție care trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru admiterea la programele de studii universitare de licență, master profesional sau postuniversitare de educație permanentă organizate de ANIMV pot fi regăsite în Ghidul Candidatului postat pe pagina www.sri.ro, la secțiunea Cariere – Aplică. În ofertele publice de școlarizare pentru fiecare program de studii care sunt publicate cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere veți putea consulta și criteriile specifice de selecție pentru fiecare program în parte.

Ce condiții sunt în legătură cu cetățenia?

În conformitate cu oferta publică de școlarizare, numai persoanele care dețin cetățenie română și au domiciliul stabil în Romania pot participa la examenul de admitere pentru programele de studii de licență, precum și de master profesional, oferite de către Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV).
Mai multe detalii privind probele de selecție pentru încadrarea în SRI pot fi regăsite în Ghidul Candidatului postat pe pagina www.sri.ro, material unde este precizat că, pentru a te putea angaja la SRI trebuie, conform legii și normelor interne specifice Serviciului, trebuie să îndepliniți cumulativ o serie de criterii: • să ai cetățenie română și domiciliul stabil în România; • să nu fii în curs de cercetare, urmărire sau judecată sau să nu fi fost condamnat penal; • să nu faci parte din partide, formațiuni sau organizații politice, din momentul încadrării în SRI;
• să nu participi ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale, din momentul încadrării în SRI; • să fii absolvent de studii universitare, cu licență, al unei instituții de învățământ superior acreditată; pentru anumite posturi sunt necesare și studii post-universitare, iar pentru altele se cer doar studii liceale; • să nu fii consumator de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive ori dopante, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte sau să nu fi desfășurat activități ilegale cu astfel de produse; • să fii dispus ca, după încadrare, să desfășori activități în orice zonă a României, potrivit nevoilor instituției.
Desfășurarea activității în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) presupune lucrul cu informații clasificate, de aceea potrivit prevederilor Legii nr.182/2002, cu modificările și completările ulterioare, și HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate din România, cu modificările și completările ulterioare, este necesară o verificare de securitate în ceea ce vă privește. Aceasta se realizează cu acordul dumneavoastră scris, pe baza informațiilor furnizate în formularul de securitate. În lipsa acordului dumneavoastră, procedura de încadrare va fi sistată. Pe parcursul verificării de securitate, puteți avea unul sau mai multe interviuri de securitate cu ofițeri anume desemnați, iar pentru validarea integrității și a onestității, acest demers poate implica, după caz, o testare cu aparatul poligraf. Toate informațiile rezultate în urma verificării de securitate sunt analizate în contextul prevăzut de lege și stau la baza adoptării următoarelor decizii: a. acordarea avizului de acces la informații clasificate sau b. neacordarea avizului de acces la informații clasificate.
Decizia vă va fi comunicată indiferent de natura sa. Un aviz pozitiv permite continuarea procesului de selecție, iar un aviz negativ impune încetarea procesului și vă împiedică să faceți obiectul oricărui demers pentru încadrarea în SRI. Avizul nu se motivează.

În ce constă examinarea medicală în vederea admiterii?

Proba de evaluare medicală pentru admiterea la ANIMV este realizată similar celei pentru toate categoriile de posturi din cadrul SRI, în funcție de statut, tipul postului și condițiile particulare de muncă, în acord cu baremul medical specific prevăzut pentru cadrele militare, conform legislației în vigoare. Evaluarea şi stabilirea încadrării în baremele respective se fac de către comisia medicală, în unitățile medicale proprii ale SRI. Examinarea medicală se poate finaliza cu unul dintre următoarele două avize: „Apt medical” – continuarea procesului de selecție pentru postul vizat – sau „Inapt medical” – clasarea candidaturii. Veți afla rezultatul examinării medicale în ziua în care finalizați această etapă, iar decizia vă va fi comunicată indiferent dacă se continuă sau nu procesul de selecție.

Mă pot înscrie pentru admitere dacă am un tatuaj?

Conform baremelor medicale specifice prevăzut pentru cadrele militare, viitorii ofiţeri nu trebuie să aibă semne particulare vizibile, tatuajele fiind din această categorie. Evaluarea şi stabilirea încadrării în baremele respective se fac de către comisia medicală, în unitățile medicale proprii ale SRI.

Proba de evaluare medicală este realizată pentru toate categoriile de posturi din cadrul SRI, în funcție de statut, tipul postului și condițiile particulare de muncă, în acord cu baremul medical specific prevăzut pentru cadrele militare, conform legislației în vigoare. Examinarea medicală se poate finaliza cu următoarele avize: : „Apt medical” – continuarea procesului de selecție pentru postul vizat – sau „Inapt medical” – clasarea candidaturii. Veți afla rezultatul examinării medicale în ziua în care finalizați această etapă, iar decizia vă va fi comunicată indiferent dacă se continuă sau nu procesul de selecție.

Mă pot înscrie pentru admitere dacă am afecțiuni oftalmologice?

Evaluarea şi stabilirea încadrării în baremele respective se fac de către comisia medicală, în unitățile medicale proprii ale SRI.
Proba de evaluare medicală este realizată pentru toate categoriile de posturi din cadrul SRI, în funcție de statut, tipul postului și condițiile particulare de muncă, în acord cu baremul medical specific prevăzut pentru cadrele militare, conform legislației în vigoare. Examinarea medicală se poate finaliza cu următoarele avize: : „Apt medical” – continuarea procesului de selecție pentru postul vizat – sau „Inapt medical” – clasarea candidaturii. Veți afla rezultatul examinării medicale în ziua în care finalizați această etapă, iar decizia vă va fi comunicată indiferent dacă se continuă sau nu procesul de selecție.

În ce constă testarea psihologică în vederea admiterii?

Examinarea psihologică preliminară presupune parcurgerea unui test de aptitudini intelectuale și a unui test de personalitate urmate, în situația promovării testului de aptitudini, de un interviu cu unul dintre psihologii organizației, finalizat cu o recomandare de oportunitate/inoportunitate privind continuarea procesului de încadrare în SRI.
Evaluarea psihologică complexă are rolul de a stabili dacă trăsăturile aptitudinale și de personalitate ale candidatului corespund postului/domeniului vizat și se realizează de către ofițeri psihologi evaluatori din cadrul instituției. În timpul acestei probe, vă recomandăm mult calm și atenție, precum și implicare în rezolvarea testelor. Evaluarea constă în parcurgerea unor baterii de teste psihologice care măsoară aptitudinile intelectuale și trăsăturile de personalitate, urmate de un interviu de evaluare cu un psiholog. Evaluarea psihologică complexă este finalizată cu un aviz psihologic, după cum urmează: „Apt psihologic” pentru încadrarea în SRI sau „Inapt psihologic” pentru încadrarea în SRI. Avizul vă va fi comunicat la o dată ulterioară, de către reprezentantul instituției cu care țineți legătura.

În ce constă verificarea de securitate?

Desfășurarea activității în SRI presupune lucrul cu informații clasificate, de aceea, potrivit prevederilor legii, este necesară o verificare de securitate în ceea ce vă privește. Aceasta se realizează cu acordul dumneavoastră scris, pe baza informațiilor furnizate în formularul de securitate. În lipsa acordului dumneavoastră, procedura de încadrare va fi sistată. Pe parcursul verificării de securitate, puteți avea unul sau mai multe interviuri de securitate cu ofițeri anume desemnați, iar pentru validarea integrității și a onestității, acest demers poate implica, după caz, o testare cu aparatul poligraf. Toate informațiile rezultate în urma verificării de securitate sunt analizate în contextul prevăzut de lege și stau la baza adoptării următoarelor decizii: acordarea avizului de acces la informații clasificate sau neacordarea avizului de acces la informații clasificate. Decizia vă va fi comunicată indiferent de natura sa. Un aviz pozitiv permite continuarea procesului de selecție, iar un aviz negativ impune încetarea procesului și vă împiedică să faceți obiectul oricărui demers pentru încadrarea în SRI. Avizul nu se motivează.

Pot susține admiterea dacă am consumat substanțe interzise?

Pentru a vă putea angaja în SRI, indiferent de modalitatea prin care veți accesa un post, conform legii și normelor interne specifice instituției noastre trebuie să îndepliniți cumulativ o serie de criterii generale de încadrare pe care le puteți regăsi la secțiunea CariereProfilul Angajatului de pe site-ul www.sri.ro. Printre aceste criterii generale se regăsește și cel conform căruia un candidat nu trebuie să fie consumator de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive ori dopante, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte și, de asemenea, nu trebuie să fi desfășurat operațiuni cu astfel de produse. Suntem conștienți de amploarea acestui fenomen, însă regulile normative și specificul organizației ne obligă să acordăm acces la date clasificate exclusiv persoanelor care nu se expun unor situații ce le pot face vulnerabile sau care le-ar putea afecta discernământul. Lipsa sincerității cu privire la acest aspect, pe parcursul oricărei etape de selecție, reprezintă motivul principal al clasării candidaturilor.

Există probe sportive în cadrul procesului de selecție a candidaților pentru admitere?

Nu. În procesul de selecție pentru admiterea la programele de studii universitare de licență, master profesional sau postuniversitare de educație permanentă organizate de ANIMV nu se susțin probe sportive.

Pot echivala testarea de limbă străină?

Procesul de selecţie include şi evaluarea nivelului de cunoaştere al unei limbi străine. Această probă de selecţie nu face parte din procesul de admitere, acesta fiind format din alte tipuri de evaluări cuprinse în Metodologia de admitere. În acest context, nu este posibilă echivalarea acestei probe.

Ce documente sunt necesare în dosarul de înscriere?

Detalii despre documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere pentru susținerea concursului de  admitere la programele de studii universitare de licență, master profesional sau postuniversitare de educație permanentă organizate de ANIMV, după parcurgerea etapelor eliminatorii de selecţie, pot fi regăsite atât în Oferta publică de școlarizare, cât și în Metodologia de admitere, documente care sunt postate pe site-ul www.animv.ro anterior desfășurării examenului.

Voi fi contactat dacă îmi depun CV-ul?

În procesul de recrutare pentru toate formele de învățământ ale ANIMV structurile de resurse umane contactează doar persoanele considerate potrivite în urma evaluării candidaturii, conform mențiunii de pe site-ul www.sri.ro, la Secțiunea Cariere – Aplică.

Voi primi repartiție după absolvire?

La finalizarea studiilor de licență repartizarea pe unităţi şi profiluri de muncă specifice SRI se face potrivit nevoilor instituţiei și abilităţilor personale demonstrate pe perioada formării în ANIMV.

La finalizarea studiilor de masterat profesional sau postuniversitare dedicate formării ofițerilor de informații, aceștia sunt repartizați în unitățile pentru care au fost selecționați anterior admiterii și pentru care au fost validați ca titulari pe post de către beneficiar.

Candidații care participă la examenele de admitere la programele de studii ale ANIMV de licență, master profesional sau studii postuniversitare de educație permanentă îşi exprimă acordul ca, după finalizarea programului, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor SRI, în conformitate cu angajamentul semnat cu instituţia.

Pot renunța la calitatea student al ANIMV pe parcursul studiilor?

Puteţi renunţa la calitatea de student al ANIMV, însă trebuie să aveţi în vedere faptul că va trebui să restituiți cheltuielile de şcolarizare calculate pentru durata studiilor parcurse sau proporţional cu acestea, conform contractului de şcolarizare şi angajamentului, semnate de dumneavoastră la încadrare.

Programe pentru societatea civilă

Cum pot accesa un program de studii universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă?

Pentru informații privind admiterea la studii universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă, urmăriți actualizarea Ofertei publice de școlarizare, pe site-ul ANIMV, www.animv.ro, la secțiunea Noutăți – Anunțuri și, respectiv, la secțiunea Admitere. Informațiile sunt postate ulterior aprobării ofertei publice de școlarizare (anual, de regulă în luna aprilie). În metodologia de admitere vor fi precizate și datele de organizare a sesiunii (sesiunilor) de admitere.

Doctorat

Cum mă pot înscrie la studii doctorale?

Pentru informații privind admiterea la studii universitare de doctorat urmăriți actualizarea Ofertei publice de școlarizare, pe site-ul ANIMV la secțiunea Admitere – Studii Doctorale, care este postată anual. Menționăm că Metodologia de organizare și desfășurare a selecției în vederea admiterii la studiile doctorale poate fi accesată în aceeași secțiune.

Persoanele cu drept de a conduce doctorate în cadrul IOSUD ANIMV, cu domeniile lor de competență şi de interes științific, sunt postate la secțiunea Studii – Conducători de doctorat.

Acte de studii

Cum pot solicita eliberarea duplicatului unui act de studii?

În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4156/2020, pentru eliberarea duplicatului unui act de studii (diplomă/certificat și suplimentul la diplomă/certificat – după caz), titularul adresează conducerii instituției de învățământ o cerere însoțită, după caz, de următoarele documente:

 • declarație scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
 • copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
 • două fotografii – realizate recent pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm – ale titularului actului;
 • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii;
 • dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului (dacă este cazul);
 • actul deteriorat sau plastifiat, în original (dacă este cazul);
 • procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul.

Cererea se poate întocmi de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.

Pentru publicarea pierderii sau distrugerii actului de studii, titularul/împuternicitul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, anunțul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria și numărul actului respectiv, numărul și data la care a fost înregistrat în registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a actelor de studii; denumirea instituției emitente.

În situația în care nu mai dețineți date despre documentul respectiv, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a pierderii acestuia, vă puteți adresa în scris ANIMV pentru a vă comunica seria și numărul după matca (cotorul) diplomei menționate, aflat în arhiva instituției noastre.

Cum mi se poate elibera un act de studii pentru programele universitare?

Puteți cere eliberarea unui act de studii pentru absolvirea unui program universitar printr-o solicitare scrisă pe adresa de e-mail [email protected].

În conformitate cu prevederile art. 19 alin.(1) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4156/2020, actele de studii se eliberează titularilor în maximum douăsprezece luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor.

Până la emiterea diplomei /certificatului, instituția noastră vă poate elibera o adeverință de finalizare a studiilor, valabilă maxim douăsprezece luni de la promovarea examenului.

Veți putea ridica actul de studii sau, după caz, adeverința, de la sediul nostru din Șoseaua Odăi nr.20-22, sector 1, București, în intervalul orar 10:00-12:00, de luni până vineri, în baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport).

În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 4156/2020, în situația în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii sau, după caz, adeverința, poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială în copie certificată conform cu originalul, în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/ consulului nu trebuie traduse sau apostilate/ supralegalizate.

Titularul trebuie să formuleze o cerere adresată instituției noastre în care menționează faptul că documentul solicitat va fi eliberat împuternicitului (nume, prenume), cerere la care atașează procura autentificată la notariat/împuternicirea avocațială în copie certificată conform cu originalul.

Contact

Cum mă pot adresa ANIMV?

Puteți găsi toate informațiile necesare pentru a intra în contact cu ANIMV folosind secțiunea Contact. Pentru a primi un răspuns cu celeritate este recomandabil să menționați în mesajul dumneavoastră și un număr de telefon la care puteți fi contactat.