Modalități de contestare a deciziei instituției publice în situația în care o persoană se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public

1. În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă rectorului universității.
Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul instituției pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se trimite solicitantului ce se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, va menționa sancțiunile disciplinare aplicate, în condițiile legii.

2. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau a tribunalului sectorului 1. Plângerea se poate face în termen de 30 de zile de la data expirării duratei necesare pentru identificarea si difuzarea informației solicitate.

Formular tip pentru reclamație administrativă în caz de răspuns negativ

Formular tip pentru reclamație administrativă în caz de depășire a termenului legal