ANIMV organizează programe de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă (MPCSSC) destinate reprezentanților societății civile în vederea creșterii nivelului de educație de securitate și al orizontului de cultură de intelligence.

Masterele pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă se adresează profesioniștilor din sfera civilă și de business care doresc să cunoască mai multe despre modul în care domeniul intelligence poate fi studiat la nivel academic și înțeles în interdependență cu celelalte aspecte ale vieții sociale. În egală măsură, MPCSSC își propun să aducă societății un plus de cunoaștere bazată pe cercetare științifică, pe sumarizarea unor viziuni pluridisciplinare, care să asigure o analiză cât mai diversificată a fenomenelor complexe care guvernează lumea de astăzi. Pentru reprezentanții administrației publice locale și naționale, dar și pentru decidenți sau profesioniști ai altor domenii, utilitatea MC este înțeleasă în sensul creșterii nivelului de awareness față de provocările dinamice ale mediului de securitate din care România este parte.

Admitere 2021

Admitere 2020

 DOCUMENTE UTILE SUSȚINERE DISERTATIE

Managementul Informațiilor în Combaterea Terorismului

Programul masteral MICT se axează pe următoarele elemente în procesul de specializare a cursanților:

 • dobândirea de cunoștinţe generale din domeniul securităţii naţionale și euroatlantice cu relevanță în înțelegerea fenomenelor legate de prevenirea și combaterea terorismului;
 • familiarizarea în format academic cu principalele doctrine adoptate la nivel internațional în gestionarea amenințărilor teroriste;
 • aprofundarea principalelor elemente conceptuale utilizate de serviciile de informații și securitate în înțelegerea și explicarea manifestărilor cu potențial terorist;
 • edificarea unui instrumentar analitic necesar cursanților în vederea decodificării elementelor de discurs public global cu relevanță în înțelegerea dinamicii fenomenului terorist.

Curricula

Politici și strategii de securitate Psihosociologia terorismului
Incidenţa fenomenului AL QAIDA în Europa. Studii de caz Militantism – Radicalizare – Recrutare. Surse/resurse ale terorismului voluntarist
Politici și strategii de combatere a finanţării terorismului Tehnici de negociere în situaţii de criză
Forme de manifestare a fenomenului terorist contemporan Tendinţe ale fenomenului terorist internaţional. Disoluţia terorismului structurat
Globalizare și antiglobalizare. Proiecţii asupra evoluţiei fenomenului terorist Instrumente juridice în prevenirea și combaterea terorismului
Rolul factorilor contextuali în explicarea terorismului Concepţia României privind prevenirea și combaterea terorismului
Mecanisme și strategii internaţionale în prevenirea şi combaterea terorismului Managementul și comunicarea în situaţii de criză teroristă
Diplomaţia în prevenirea și combaterea terorismului Mass-media și terorismul: de la cauză la efect
Operaţii multinaţionale în combaterea terorismului Managementul proiectelor
Istoricul serviciilor de informaţii în confruntarea cu fenomenul terorist. Lecţii învăţate

Managementul Informațiilor de Securitate Națională

Programul masteral MISN se axează pe următoarele elemente în procesul de specializare a cursanților:

 • furnizarea de elemente aprofundate de înțelegere a arhitecturii românești de securitate națională, a legislației și a rolurilor pe care le joacă principalele instituții din țara noastră în protejarea României și a intereselor sale;
 • aprofundarea unor noțiuni specializate din domeniul securităţii naţionale și internaţionale, cunoaşterea conceptelor și practicilor care fundamentează managementul informaţiilor în servicii similare din străinătate;
 • furnizare de instrumente analitice necesare fundamentării unor judecăți de valoare cu privire la fenomene care se manifestă pe plan global în domeniul securității;
 • sprijin în elaborarea unor lucrări de cercetare originale pe domenii adiacente preocupărilor privitoare la apărare, securitate națională, management în intelligence;

Curricula

Securitate naţională și euroatlantică Securitate în Europa de Sud – Est
Diplomaţie și securitate naţională Proiectarea, implementarea și evaluarea programelor analitice
Informaţia pentru securitate naţională Tehnica și metodologia curriculumului
Sisteme și strategii de securitate a informaţiilor Strategii ale politicii de securitate
Managementul organizaţiilor Comunicare și tehnici de influenţare socială
Problemele păcii și războiului Geopolitică și geostrategie
Managementul riscului și al schimbării Securitate zonală și regională
Managementul crizelor politico-militare Managementul informaţiilor. Legislaţie și reglementare
NATO și UE Managementul proiectelor
Comunicare în situaţii de criză

INTERNATIONAL RELATIONS AND INTELLIGENCE STUDIES

The program International Relations and Intelligence Studies (IRIS) develops competences that will allow graduates to:

 • understand the content and mechanisms of governmental intelligence as related to international security dynamics;
 • apply intelligence analysis techniques to assess the international security environment;
 • theorize the relationship between intelligence producers and the national security decision-makers;
 • explore the scientific research abilities specific to the field of International Relations and European Studies in an interdisciplinary framework.

 Curriculum

Theories of international relations Security studies
Security policies and strategies Methodology for scientific research
Totalitarianism and democracy in Europe (elective subject) Intercultural conflict and negotiation (elective subject)
Intelligence studies Geopolitics
Governance and security in the European Union Ethics and academic integrity
Intelligence history International economy (elective subject)
National intelligence systems (elective subject) Intelligence in the 21st century
Diplomacy and diplomatic negotiation Intelligence analysis
Balance of power dynamics in the 21st century Terrorism in contemporary society (elective subject)
Modeling and simulation in security studies and intelligence (elective subject) Romania’s foreign policy
National security and human rights Intelligence cooperation
Hybrid threats: forms of manifestation and control strategies Strategic influence communication (elective subject)
Evolution of international systems (elective subject)

Relații internaționale şi studii de intelligence

 Programul masteral Relaţii Internaţionale şi Studii de Intelligence (RISI) dezvoltă competenţe care le vor permite absolvenților:

 • înțelegerea conținutului și a mecanismelor intelligence-ului guvernamental prin raportare la dinamicile internaționale de securitate;
 • aplicarea unor tehnici de analiză de intelligence pentru evaluarea mediului internațional de securitate;
 • teoretizarea relației dintre producătorii de intelligence și factorii de decizie în securitatea națională;
 • explorarea abilităților specifice cercetării științifice în domeniul relațiilor internaționale şi al studiilor europene într-un cadru interdisciplinar.Curricula
  Teorii ale relaţiilor internaţionale Studii de securitate
  Politici și strategii de securitate Metodologia cercetării științifice
  Totalitarism și stat în Europa (opţională) Conflict şi negociere interculturală (opţională)
  Studii de intelligence Istoria intelligence
  Guvernanță și securitate în Uniunea Europeană Geopolitică
  Economie internațională (opţională) Sisteme naționale de intelligence (opţională)
  Etică şi integritate academică Intelligence în secolul XXI
  Diplomație și negociere diplomatică Analiza de intelligence
  Dinamica echilibrului de putere în secolul XXI Fenomenul terorist în societatea contemporană (opţională)
  Modelare şi simulare în studiile de securitate şi intelligence (opţională) Politica externă a României
  Securitate națională și drepturile omului Cooperare în intelligence
  Ameninţări hibride: forme de manifestare şi strategii de combatere Comunicare de influenţare strategică (opţională)
  Evoluția sistemelor internaționale (opţională)