Concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice (anul universitar 2021 – 2022, semestrul II)

Pentru obţinerea gradului didactic, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi de standardele minimale de ocupare a postului didactic, specifice funcţiei didactice scoase la concurs, stabilite prin Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii şi numirea pe postul scos la concurs sunt condiţionate de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

Etapele de selecţie menţionate vor avea loc preliminar desfăşurării primei probe de concurs şi promovarea acestora reprezintă condiţie obligatorie pentru participarea la concurs.

Relaţii suplimentare la telefon: 037.772.1512.

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare aici.

POSTURI DIDACTICE SCOASE LA CONCURS ȘI FIȘELE DE CONCURS


Lector universitar, poziția 17.1 – Departamentul de Studii de Securitate și Intelligence

Lector universitar, poziția 53 – Departamentul de Științe Sociale

Conferențiar universitar, poziția 11 – Departamentul de Studii de Securitate și Intelligence

Associate professor, position 11 – Department of Security Studies and Intelligence