Concurs posturi didactice şi de cercetare, în semestrul II al anului universitar 2023-2024

Facultatea de Informaţii
Departamentul de Ştiinţe Sociale

 • Lector universitar, poziția 54/1

Discipline de concurs: Psihologie interculturală, Public speaking, Securitate și guvernare

FIȘA DE CONCURS

 • Conferențiar universitar, poziția 48

Discipline de concurs: Decizie și Big Data în activitatea de informații, Metodologia cercetării științifice, Management și decizie în conflictele politico-militare, Self-management

FIȘA DE CONCURS

 • Associate professor, position 48

Academic disciplines: Decision and Big Data in intelligence, The Methodology of Scientific Research, Management and Decision-Making in Political and Military Conflicts, Self-management

FIȘA DE CONCURS

 • Asistent universitar, poziția 62

Discipline de concurs: Introducere în studii de intelligence, Introducere în studii de securitate, Intelligence și politica de securitate, Etică și integritate academică

FIȘA DE CONCURS

 • Asistent universitar, poziția 63

Discipline de concurs: Elemente de drept procesual penal, Drept constituțional, Asigurarea juridică a activității informative, Administrație publică, Nediscriminare, totalitarism și democrație

FIȘA DE CONCURS

Facultatea de Studii de Intelligence
Departamentul de Studii de Securitate şi Leadership

 • Profesor universitar, poziția 10

Discipline de concurs: Modelare și simulare în analiza de intelligence, Guvernanța securității, Prognoză strategică, Diplomație digitală

FIȘA DE CONCURS

 • Professor Ph.D., position 10

Academic disciplines: Modeling and Simulation in Intelligence Analysis; Security Governance; Strategic Foresight; Digital Diplomacy

FIȘA DE CONCURS

 • Asistent universitar, poziția 21

Discipline de concurs: Comunicare de influențare socială, Guvernanța securității, Profilul public al serviciilor de informații, Comunicare de influențare strategică, Amenințări hibride: forme de manifestare și strategii de combatere, Tehnici de redactare academică

FIȘA DE CONCURS

 • Asistent universitar, poziția 23/1

Discipline de concurs: Teoria relațiilor internaționale; Dinamica echilibrului de putere în secolul XXI; Sisteme de drepturi și libertăți fundamentale; Gândire critică; Antropologie politică; Etică și integritate academică

FIȘA DE CONCURS

Departamentul de Limbi Străine

 • Conferențiar universitar, poziția 43/5

Discipline de concurs: Limba străină I (limba engleză)

FIȘA DE CONCURS

 • Associate professor, position 43/5

Academic disciplines: Foreign language I (English)

FIȘA DE CONCURS

 • Lector universitar, poziția 43/7

Discipline de concurs: Limba străină I (limba engleză), Culture and cooperation in the euroatlantic space

FIȘA DE CONCURS

Institutul Naţional de Studii de Intelligence

 • Cercetător științific gradul II, poziţia 125

Aria tematică: Studii de intelligence și securitate, Domeniu ştiinţific: Informații și securitate națională

FIȘA DE CONCURS

 • Second Degree Scientific Researcher, position 125

Scientific area: Intelligence and security studies, Field of expertise: Intelligence and security studies

FIȘA DE CONCURS

 • Cercetător științific, poziția 128

Aria tematică: Studii de intelligence și securitate, Domeniu ştiinţific: Informații și securitate națională

FIȘA DE CONCURS

 • Asistent de cercetare științifică, poziția 129

Aria tematică: Studii de intelligence și securitate, Domeniu ştiinţific: Informații și securitate națională

FIȘA DE CONCURS


METODOLOGIE OCUPARE POSTURI DIDACTICE ȘI DE CERCETARE


NOTE:

 1. Pentru obținerea gradelor didactice și de cercetare, candidatii vor trebui să îndeplinească, după caz, condițiile prevăzute de Legea învăţământului superior nr. 199/2023, de Hotărârea Guvernului
  nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
  , cu completările și modificările ulterioare, precum și de standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, stabilite prin Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”.
 2. Încadrarea în Serviciul Român de Informații și numirea pe posturile scoase la concurs sunt condiționate de promovarea unor etape de selecţie specifice instituției, în conformitate cu Legea
  nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
  , cu completările și modificările ulterioare, și cu reglementările interne în vigoare.

Etapele de selecție menționate vor avea loc preliminar desfășurării primei probe de concurs și promovarea acestora reprezintă condiție obligatorie pentru participarea la concurs.

Relații suplimentare la adresa de email: [email protected] sau telefon: 037.772.1101.