Concurs pentru ocuparea pentru un post didactic (2019 – 2020, Sem. II)

Pentru obţinerea gradului didactic, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi de standardele minimale de ocupare a postului didactic, specifice funcţiei didactice scoase la concurs, stabilite prin Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii şi numirea pe postul scos la concurs sunt condiţionate de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

Etapele de selecţie menţionate vor avea loc preliminar desfăşurării primei probe de concurs şi promovarea acestora reprezintă condiţie obligatorie pentru participarea la concurs.

Relaţii suplimentare la adresa de e-mail: [email protected] ​sau telefon: 037.772.1101.

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare aici.

 

Postul didactic și fișa de concurs

În conformitate cu prevederile Legii nr.103/2020 pentru aprobarea OUG nr.58/2020, privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, prin care se exceptează de la suspendarea pe perioada stării de alertă concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul instituțiilor de învățământ superior, calendarul concursului pentru ocuparea postului didactic scos la concurs de ANIMV în sem. II 2019-2020 s-a modificat, după cum urmează:

 

 

Perioadă înscriere 15.04.-02.09.2020
 

 

Data evaluării competenţelor profesionale (desfăşurarea concursului)

 

17.09.2020
Comunicarea rezultatelor către candidaţi 17.09.2020
Perioadă de contestații 18-22.09.2020

FIȘA CONCURS 

Facultatea de Studii de Intelligence – Departamentul de Studii de Securitate şi Intelligence

Conferențiar universitar, poziția 13, discipline: Management şi decizie în conflictele internaţionale; Diplomaţie şi securitate naţională; Managementul informaţiilor. Legislaţie şi reglementare; Instrumente juridice în prevenirea şi combaterea terorismului

 

Candidat

Grigoraș Răzvan: CVFișă de verificare a îndeplinirii standardelor