Concurs pentru ocuparea funcției de rector

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează concurs public pentru ocuparea funcţiei de rector, în conformitate cu prevederile Metodologiei de avizare, selecţie şi recrutare a rectorului/comandantului în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” pentru mandatul 2017 – 2021.

Candidaţii pentru funcţia de rector trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

 • să aibă cetățenie română și domiciliu în țară;
 • să fie ofiţeri activi sau persoane ce pot fi chemate în activitate cu gradul de minim locotenent-colonel;
 • să dețină calitatea de cadru didactic (minim conferenţiar universitar) sau de cercetare (minim cercetător ştiinţific gradul II) în acord cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 223/2015;
 • să nu se afle într-o situație de incompatibilitate/conflict de interese;
 • să dețină autorizație de acces la informații clasificate sau să îndeplinească condițiile pentru obținerea acesteia, condiții stabilite prin Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate și Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România aprobate prin G. nr. 585/2002 (în situaţia tezei a doua, candidatul va depune o declaraţie pe proprie răspundere că este de acord să se supună verificărilor specifice necesare obţinerii autorizaţiei de acces la informații clasificate);
 • să nu se încadreze în una dintre situațiile prevăzute de alin. 2 al art. 27 din Legea nr. 14/1992.

 

Candidaţii trebuie să fie de acord, în cazul câștigării concursului public pentru funcția de rector/comandant, cu obligațiile, interdicțiile și restrângerea unor drepturi și libertăți stabilite de legislația în vigoare pentru categoria cadrelor militare în activitate, precum: respectarea jurământului militar și a regulamentelor militare; executarea întocmai și la timp a ordinelor primite pe cale ierarhică; păstrarea cu strictețe a secretului de stat și caracterului confidențial al documentelor și activităților desfășurate; să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice sau alte organizaţii cu caracter politic ori secret și nici să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice; să nu candideze pentru a fi alese în administraţia publică locală şi în Parlamentul României, precum şi în funcţia de Preşedinte al României; să nu declare sau să nu participe la grevă; să nu participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical; să nu exprime opinii politice decât în cadru privat; să nu exprime în public opinii contrare intereselor României şi forţelor armate; să nu adere la culte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi la cele care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei; să nu îndeplinească alte funcţii decât cele în care sunt încadrate, cu excepţia cumulului prevăzut de lege; să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale; să nu efectueze activităţi care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare.

 

Dosarul de candidat trebuie să cuprindă:

 1. scrisoare de intenție;
 2. Curriculum Vitae format european;
 3. listă cu lucrări științifice și alte lucrări semnificative;
 4. documente care să ateste vechimea în muncă;
 5. copii de atestare a titlului universitar/de cercetare deţinut;
 6. copie CI;
 7. declarație pe propria răspundere din care să rezulte că introducerea în materialele dosarului de candidat a informațiilor false atrage răspunderea penală;
 8. declarație pe propria răspundere cu privire la incompatibilități și conflict de interese;
 9. declarație pe propria răspundere că nu se află sub incidența prevederilor alin. 2 al art. 27 din Legea nr. 14/1992;
 10. adeverință sau alt document de atestare a competențelor lingvistice;
 11. alte acte considerate de candidat că-i pot susține candidatura.

 

Notă: Toate copiile vor fi certificate pentru conformitate de către candidat.

 

Dosarele se depun la Secretariatul Academiei – Şos. Odăi nr. 20, sector 1, Bucureşti, în perioada 29.08 – 01.09.2017 (program 0900 -14 00, 01.09.2017 – până la ora 1200).

Data avizării de către Senat a candidaturilor şi audierea candidaţilor: 01.09.2017, ora 1230.

Depunerea proiectelor manageriale: 01 – 05.09.2017.

Evaluarea proiectelor manageriale: 06.09 – 20.09.2017.