Anunț privind concursul pentru selecția decanilor pentru Facultatea de Informații și Facultatea de Studii de Intelligence.

În perioada 09-22.03.2022 are loc concursul pentru selecția decanilor pentru Facultatea de Informații și Facultatea de Studii de Intelligence.

Au dreptul să candideze cadre didactice şi de cercetare, precum şi cadre didactice asimilate din cadrul Academiei sau din orice facultate de profil din ţară sau din străinătate, care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultății, au primit avizul acestuia de participare la concurs.

Candidații nu trebuie să fie sub incidența unor sancțiuni disciplinare sau unor sancțiuni pentru abateri de la etica universitară și de la buna conduită în cercetare.

Nu pot candida persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare.

Candidații militari trebuie să îndeplinească și procedurileIcondițiile specifice prevăzute de Statutul cadrelor militare și de actele normative emise în aplicarea acestuia pentru ocuparea unei funcții de conducere.

Candidaturile se depun în perioada 09–11.03.2022, la Secretariatul Academiei, sau se transmit prin poştă/curier la adresa: Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Șoseaua Odăi, nr. 20, sector 1, București.

Dosarul de candidat trebuie să conțină:

 1. cerere tip (Anexa nr. 2, conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” Nr. 59836 din 03.03.2022) adresată Rectorului ANIMV;
 2. CV tip Europass, însoțit de lista de lucrări;
 3. Programul managerial propus pentru perioada mandatului;
 4. copie a cărții de identitate;
 5. copie certificat de naștere și certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui după căsătorie);
 6. copii ale actelor de studii universitare si postuniversitare (copii legalizate – pentru candidații externi ANIMV);
 7. declarație, pe propria răspundere a candidatului, în care se indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Codul eticii si deontologiei universitare în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa unor astfel de situații de incompatibilitate (Anexa nr. 3, conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” Nr. 59836 din 03.03.2022);
 8. declarație, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află sub incidența unor sancțiuni disciplinare pentru abateri de la etica universitară sau de la buna conduită în cercetare științifică (Anexa nr. 4, conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” Nr. 59836 din 03.03.2022);
 9. alte documente care atestă experiența și performanțele didactice, științifice si manageriale;
 10. angajament privind efectuarea a cel puțin 15 ore de activitate managerială, pe săptămână, în facultate (Anexa nr. 5, conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” Nr. 59836 din 03.03.2022);
 11. acordul scris de susţinere a Planului managerial al comandantului(rectorului) şi de acceptare a indicatorilor de performanţă ce vor fi stabiliţi de rector (Anexa nr. 6, conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” Nr. 59836 din 03.03.2022);
 12. adeverinţă care să ateste calitatea de angajat la universitatea de unde provine, pentru candidaţii din afara ANIMV.

Data afișării candidaturilor 15.03.2022.

Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de decan în Academia Națională De Informații „Mihai Viteazul”

Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Academia Naţională De Informaţii „Mihai Viteazul” 2022

Fişa postului – Decan